Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ»

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ»».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού. Οι δεξαμενές θα εγκατασταθούν στις θέσεις: Κάλαμος και Μαραθέας Κυθήρων και Μύλοι Αντικυθήρων. Οι 3 νέες δεξαμενές στη συνέχεια θα συνδεθούν με τις δεξαμενές ύδρευσης που ήδη υπάρχουν στις θέσεις αυτές. Οι δεξαμενές θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του νερού και θα διευκολύνουν την ύδρευση των γειτονικών οικισμών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO – ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490
E-mail: secretariat@gwpmed.org